Henrich Christensen Ravn [73]
(1742-1802)
Ane Cathrine Pedersdatter [74]
(1741-1820)
Niels Hansen Grunnet [181]
(1734-1815)
Else Nielsdatter [182]
(1735-1809)
Hans Henrichsen Ravn [67]
(1781-1851)
Mette Nielsdatter Grunnet [68]
(1774-1814)

Anne Hansdatter [55]
(1809-1888)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Hans (Jensen) Roed [54]

Anne Hansdatter [55]

  • Født: 25 jan. 1809, Almind, Brusk, Vejle Amt, Denmark 1 3
  • Dåb: 12 mar. 1809, Almind, Brusk, Vejle Amt, Denmark 4 5
  • Ægteskab (1): Hans (Jensen) Roed [54] den 23 apr. 1825 i Almind, Brusk, Vejle Amt, Denmark 1 2
  • Død: 19 jun. 1888, Bølling By, Egtved, Jerlev, Vejle Amt i en alder af 79 år 6 7
  • Begravet: 23 jun. 1888, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark 8

  Notater:

Her er et problem: I slægtsbogen "Stamtavle over Slægten Ravn" står der, at hun døde i 1880, men dog samme dato.
"Slægten Roed fra Bølling": "Hun blev hjemmedøbt samme dag, som hun fødtes, af pastor Friborg i Donsgaard, og derpaa fremstillet i kirken den 12. marts samme aar; gaardmand Peder Henriksens hustru Anne Kirstine Sørensdatter fra Petersborggaard i Bramdrup sogn bar hende til daaben, og faddere var Niels Andersens hustru Anne Hansdatter fra Dons, gaardmand Christen Nielsen Grunnet fra Dons, hr. Dreyer fra Dons Mølle og jomfru Helms fra Donsgaard".

  Forskningsnotater:

Kan ikke finde nogen dåb i Almind Sogn eller tilgrænsende sogne i 1804.

  Om Anne:Anne var husstandsmedlem ved fotografering, fælles for Hans (Jensen) Roed [54]: Børn af Hans Jensen Roed og Anne Hansdatter. 9 9 Jens, Jørgen, Poul, Hans, Peder, Maren og Mette Roed. Denne begivenhed blev delt med Hans (Jensen) Roed [54], som også delte den med Jens Hansen Roed [50] (Husstandsmedlem)

Hun var vidne ved levnedsbeskrivelse for Hans (Jensen) Roed [54]: Beskrivelse hentet fra slægtsbog. 10 10 Hans Jensen Roed ses den 25. juni 1825 at have faaet skøde paa fødegaarden i Bølling af sin helsøsters mand selvejergaardmand Andreas Anthon Wolff i Asbo, Bække sogn. Af skødet fremgaar det, at parterne havde oprettet kontrakt allerede den 20. december 1822, fra hvilket tidspunkt Hans Jensen Roed maa formodes at have overtaget gaarden, som senere fik navnet Roedsminde, og som havde matrikel nummer 2 i Bølling med et hartkorn paa 4 tdr. 7 skpr. 3 fjdkr. 1 1/12 alb. I øvrigt fremgaar det af det til Hans Jensen Roed udstedte skøde, at overtageisessummen var paa 2.140 rdlr. sølv, og at Hans Jensen Roed havde overtaget de paa gaarden hvilende prioriteter og derefter havde udbetalt resten kontant. Under gaarden hørte et fæstehusmandssted i Fuglsang og et udlejet hus i Bølling, og med i handelen fulgte desuden korn- og kvægtienderne til konge og kirke af jorderne samt retten til besætning og indbo.
I 1838 ses Hans Jensen Roed at have købt en jord parcel i Bølling, matr.nr. 12 c, med et hartkorn paa 1 fjdkr. 1 5/16 alb. af Jens Peter Christensen formedelst 400 rdlr., og aaret efter solgte han derpaa fra Roedsminde en større parcel, matr.nr. 2b, af hartkorn 4 skpr. 3 fjdkr. 1 1/2 alb. formedelst 1.050 rdlr. Derefter købte han endnu et mindre jordareal, matr.nr. 25b, og ved ommatrikuleringen i 1844 oplyses det derpaa, at Roedsminde nu bestod af matr.nr. 2a i Bølling med gammelt hartkorn paa 4 tdr. 2 skpr. 3 fjdkr. 2 7/12 alb., hvilke jordarealer nu skyldsattes med ikke mindre end 9 tdr. 3 skpr. Matr.nr. 12c blev opskrevet til 1 skp. 2 fjdkr. 1 3/4 alb., medens matr.nr. 25b sattes til 2 fjdkr. 2 3/4 alb.
Roedsminde var en stor gaard og har vel paa de tider været paa tæt ved 300 tdr. land. I folketællingen 1834 nævnes da ogsaa syv tjenestefolk paa gaarden, medens der i folketællingen 1840 var seks tjenestefolk. Ved folketællingen i 1845 og i 1850 var antallet af tjenestefolk skaaret ned til fem, men nu var flere af Hans Jensen Roed og hustrus børn ogsaa saa store, at de kunne deltage i arbejdet. Endelig kan nævnes, at ved folketællingen 1860 var Roedsminde foruden Hans Jensen Roed og hustruen beboet af børnene Hans Henrik, 26 aar, Jørgen Ravn, 24 aar, Maren, 22 aar, Poul, 15 aar, Peder, 10 aar, og Mette, 6 aar, samt af seks tjenestefolk, nemlig fire tjenestekarle og to tjenestepiger. Den ældste af tjenestekarlene var Steffen Nielsen, 66 aar gammel, der nævnes i samtlige folketællinger paa gaarden og saaledes tjente her i mindst 26 aar.
Hans Jensen Roed var en kendt og agtet mand paa egnen, og ved folketællingen 1860 oplyses, at han beklædte embedet som sognefoged, men hvornaar han har overtaget embedet, vides ikke. Ifølge slægtsbogen om slægten Ravn skal han have været sognefoged i over 25 ar, og det er da muligt, at han har overtaget embedet allerede 1838 efter halvbroderen Poul Jensen, der døde nævnte aar, og som i øvrigt i 1818 havde overtaget embedet efter deres fælles fader Jens Poulsen (ane 4) ved dennes død.
Af John Kvists værk om Egtved sogn fremgaar det, at Hans Jensen Roed blev medlem af sogneforstanderskabet, da dette i 1841 oprettedes og fik lagt skolevæsenet ind under sig. Dette sogneforstanderskab omfattede Egtved og Ødsted sogne, og første formand var kapellan Kresten Krarup, som imidlertid allerede rejste fra sognet i november 1841, hvorefter Hans Jensen Roed valgtes til formand i 1842, et tillidshverv, som han beklædte indtil 1847, i øvrigt i en periode, hvor der var temmelig meget røre om skoleplanerne.
Hans Jensen Roed sad som ejer af Roedsminde indtil sin død, hvorefter enken, der havde faaet bevilling til at sidde i uskiftet bo, ifølge en deklaration tinglæst den 7. oktober 1870, overdrog gaarden til det yngste barn, datteren Mette, og hendes mand Peter Skousen. I 1892- 1893 afgik sidstnævnte ved døden, og enken Mette Hansen Roed indgik derpaa nyt ægteskab den 12. september 1893 med købmand og isenkræmmer i Kolding Arthur Laurits Emil Muchitsch, født 1865. Den 12. september 1899 ses ægteparret at have oprettet en ægtepagt, hvoraf det fremgaar, at de havde levet i et .anstændigt familieforhold. siden vieisens indgaaelse et aar tidligere, og at de nu havde besluttet at gaarden Roedsminde af hartkorn 9 tdr. 1 skp. og med en tilhørende skov af hartkorn 1 fjdkr. 1 alb. herefter skulle udgaa af deres fælles bo og fremtidig alene være hustruens ejendom. Det oplyses, at der paa Roedsminde da hæftede en prioritetsgæld paa ikke mindre end 77.200 kr.
Som nævnt var Arthur Muchitsch ikke landmand, og i 1905 bestemtes det at afhænde Roedsminde. Køberen var Jørgen Christian Warming fra Hvidding sogn i Sønderjylland, som overtog gaarden formedelst 75.000 kr., og som nævnes som ejer her i la Cours værk Danske Gaarde, 1. række, bind 1, fra 1910.
Det oplyses heri bl.a. at gaarden nu var paa 219 tdr. land, og at der skal være blevet frasolgt ca. 100 tdr. land i Hans Jensen Roed og Peter Skousens tid. Det er dog nok et spørgsmaal, om der har været tale om helt saa stort et frasalg, idet gaarden endnu i 1910 opføres med et samlet hartkorn paa gOdt 9 tdr. I øvrigt var jordarealet fordelt med 152 tdr. ager, 18 tdr. eng, 3 tdr. mose, 24 tdr. skov samt 2 tdr. land have og gaardsplads. Det fremgaar endvidere, at gaardens ejer Jørgen Christian Warming, havde været forpagter af ejendommen de sidste 5 aar inden overtagelsen, og at ejendomsskylden var 68.000 kr. Brandforsikringen lød paa 9.000 kr. for hovedbygningen, 19.350 kr. for avlsbygninger og arbejderhuse, medens besætningen var sat til 11.000 kr., inventaret til 5.000 kr. og avlen til 10.000 kr. Paa gaarden avledes da i gennemsnit 10 fold rug, 13 fold byg og 15 fold havre; besætningen bestod af 20 køer, 20 stykker ungkvæg og kalve, 6 heste, 4 plage og føl, 2 grisesøer samt 6 faar og lam, og aaret forinden var leveret ca. 30 fedesvin. Kvægbesætningen vedligeholdtes ved eget tillæg og var af rød dansk race, dog noget blandet med kort hornsracen, og mælkemængden var gennemsnitlig ca. 6.500 pund pr. ko pr. aar. Det normale folkehold paa gaarden var en fodermester, en forkarl, tre karle, tre piger og i høsten en mand ekstra.
Af en yderligere beskrivelse af Roedsminde hedder det, at gaarden ligger lavt midt i Bølling by ved landevejen, og at der fra gaarden er en smuk udsigt over det kuperede terræn op mod skoven. Hovedbygningen var opført af Hans Jensen Roed i 1850 af grundmur med rødt tegltag og rummede en bolig paa seks værelser. Selve hovedbygningen var da beliggende frit, medens der nævnes fem udlænger, hvoraf sidelængerne var sammenbyggede med laden. Til ejendommen hørte i øvrigt to arbejderhuse, det ene beliggende en kvart mil mod øst, opført af grundmur med straatag, og det andet ca. 100 alen øst for gaarden, opført af grundmur med paptag.
I Ravn-slægtsbogen fortæller Jørgen Ravn Simonsen følgende om Hans Jensen Roed:
"Han var i mange Aar Sognefoged og blev tildelt Dannebrogsmændenes Hæderstegn, da han havde haft .Bestallingen. i 25 Aar. Fogderiet var den Gang meget stort, saa der var meget at overkomme. Paa Kirkestævnet var der hver Søndag mange, der skulde forhandle med Hans Roed. Han var Beboernes .Leder og Konge.. - Der fortælles mange Anekdoter om denne Mand. En Gang sagde han .du. til Herredsfogden Oxenbøll, da denne var civil klædt. - En anden Gang indgik han et Væddemaal om et Ridt. Det gjaldt om at komme først til Kirken. For at vinde Væddemaalet sprængte han over Kirkegaardslaagen ind til Kirkemuren. Han kunde altsaa hævde, at han var den første, der kom til Kirken. At han maatte betale .en rund Ducør" i Bøde, tog han sig let: .1 skal faa den rundest' Skilling, a haar i mi Pong.. - Med sine Modstandere førte han imellem Proces (og var vistnok sin egen Sagfører). - Han havde stor Lyst til Handel. Saaledes solgte han engang alle Gaardens Køer.". Denne begivenhed blev delt med Hans (Jensen) Roed [54], som også delte den med Ellen Kirstine Mickelsdatter [79] (Vidne)

Anne fremgik af husstanden hos Hans (Jensen) Roed [54] i Folketælling 18340201, optællingsliste side 165, Egtved, Jerlev, Vejle Amt folketællingen 1 feb. 1834 i Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark. 11 11 Denne begivenhed blev delt med Hans (Jensen) Roed [54], som også delte den med Ellen Kirstine Hansen Roed [797] (Husstandsmedlem) og Jens Hansen Roed [50] (Husstandsmedlem)

Hun var vidne ved Jørgen Ravn Hansen [799]s fremstilling i kirke efter hjemmedåb 18 dec. 1836 Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark: Fremstillet i kirken af moderen. 12 12 Denne begivenhed blev delt med Jørgen Ravn Hansen [799]

Anne fremgik af husstanden hos Hans (Jensen) Roed [54] i Folketælling 18400201, optællingsliste side 338, Egtved, Jerlev, Vejle Amt folketællingen 1 feb. 1840 i Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark. 13 13 Denne begivenhed blev delt med Hans (Jensen) Roed [54], som også delte den med Ellen Kirstine Hansen Roed [797] (Husstandsmedlem), Hans Henrik Hansen Roed [798] (Husstandsmedlem), Jens Hansen Roed [50] (Husstandsmedlem), Jørgen Ravn Hansen [799] (Husstandsmedlem), og Maren Hansen Roed [800] (Husstandsmedlem)

Hun overværede Jens Hansen Roed [50]s konfirmation 18 apr. 1841 i Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark. 14 14 I Ødsted Kirke. Denne begivenhed blev delt med Jens Hansen Roed [50], som også delte den med Hans (Jensen) Roed [54] (Vidne)

Anne fremgik af husstanden hos Hans (Jensen) Roed [54] i Folketælling 18450201, optællingsliste side 289, Egtved, Jerlev, Vejle Amt folketællingen 1 feb. 1845 i Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark. 15 15 Denne begivenhed blev delt med Hans (Jensen) Roed [54], som også delte den med Ellen Kirstine Hansen Roed [797] (Husstandsmedlem), Hans Henrik Hansen Roed [798] (Husstandsmedlem), Jens Hansen Roed [50] (Husstandsmedlem), Jørgen Ravn Hansen [799] (Husstandsmedlem), Maren Hansen Roed [800] (Husstandsmedlem), og Peder Hansen Roed [802] (Husstandsmedlem)

Hun fremgik af husstanden hos Hans (Jensen) Roed [54] i Folketælling 18500201, optællingsliste side 153, Egtved, Jerlev, Vejle Amt folketællingen 1 feb. 1850 i Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark. 16 16 Denne begivenhed blev delt med Hans (Jensen) Roed [54], som også delte den med Hans Henrik Hansen Roed [798] (Husstandsmedlem), Jens Hansen Roed [50] (Husstandsmedlem), Jørgen Ravn Hansen [799] (Husstandsmedlem), Maren Hansen Roed [800] (Husstandsmedlem), og Poul Hansen Roed [803] (Husstandsmedlem)

Anne fremgik af husstanden hos Hans (Jensen) Roed [54] i Folketælling 18600201, side 23, Bølling By, Egtved, Jerlev, Vejle Amt folketællingen 1 feb. 1860 i Bølling By, Egtved, Jerlev, Vejle Amt. 17 17 Denne begivenhed blev delt med Hans (Jensen) Roed [54], som også delte den med Hans Henrik Hansen Roed [798] (Husstandsmedlem), Jørgen Ravn Hansen [799] (Husstandsmedlem), Maren Hansen Roed [800] (Husstandsmedlem), Mette Hansen Roed [805] (Husstandsmedlem), Peder Hansen Roed [804] (Husstandsmedlem), og Poul Hansen Roed [803] (Husstandsmedlem)

Hun fremgik af husstanden hos Hans (Jensen) Roed [54] i Folketælling 18550201, optællingsliste side 272, Egtved, Jerlev, Vejle Amt folketællingen 1 feb. 1855 i Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark. 18 18 Denne begivenhed blev delt med Hans (Jensen) Roed [54], som også delte den med Hans Henrik Hansen Roed [798] (Husstandsmedlem), Jens Hansen Roed [50] (Husstandsmedlem), Jørgen Ravn Hansen [799] (Husstandsmedlem), Maren Hansen Roed [800] (Husstandsmedlem), Mette Hansen Roed [805] (Husstandsmedlem), Peder Hansen Roed [804] (Husstandsmedlem), og Poul Hansen Roed [803] (Husstandsmedlem)

Anne fremgik af husstanden hos Hans (Jensen) Roed [54] i Folketælling 18700201, folio 13-14, Egtved, Jerlev, Vejle Amt folketællingen 1 feb. 1870 i Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark. 19 19 Denne begivenhed blev delt med Hans (Jensen) Roed [54], som også delte den med Jørgen Ravn Hansen [799] (Husstandsmedlem), Mette Hansen Roed [805] (Husstandsmedlem), og Peder Hansen Roed [804] (Husstandsmedlem)

Hun var arving ved Hans (Jensen) Roed [54]s skifte 29 sep. 1871 Jerlev, Jerlev, Vejle Amt, Denmark: Efter dødsfald tillades hustru at sidde i uskiftet bo. 20 20 Denne begivenhed blev delt med Hans (Jensen) Roed [54]

Folketælling 1. febr. 1880: Folketælling 18800201, optællingslist nr. 39, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, 1 feb. 1880, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark. 21 Denne begivenhed blev delt med Abel Katrine Hansen [811] (Husstandsmedlem) og Peder Hansen Roed [804] (Husstandsmedlem)

Der blev foretaget skifte efter hende Endnu ikke online tilgængeligt. i 1888.


Anne blev gift med Hans (Jensen) Roed [54] [MRIN: 28], søn af Gårdmand og Sognefoged Jens Poulsen [66] og Maren Hansdatter Roed [80], den 23 apr. 1825 i Almind, Brusk, Vejle Amt, Denmark.1 2 (Hans (Jensen) Roed [54] blev født den 28 apr. 1802 i Bølling By, Egtved, Jerlev, Vejle Amt 1, dåb den 30 apr. 1802 i Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark,22 døde den 25 aug. 1871 i Bølling By, Egtved, Jerlev, Vejle Amt 1 23 og blev begravet den 31 aug. 1871 i Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Denmark 1 23.)


  Parnotater::

"Slægten Roed fra Bølling": "Forlovere ved vielsen var brudens fader og brudgommens halvbroder Poul Jensen".
Interessant, at kirkebogen påstår, at bruden var 17 år gammel, når hun reelt kun var 16 år.

Kilder


1 Slægten Roed fra Bølling, Troværdighed: 0. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

2 Kirkebog 1825, copulerede side 103 - 104, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Udarb. dato: 26 apr. 2019. Troværdighed: 4.

3 Kirkebog 1809, folio 29, Almind, Brusk, Vejle Amt, Udarb. dato: 3 apr. 2019. Troværdighed: 4.

4 Slægten Roed fra Bølling, Troværdighed: 0. Hun blev hjemmedøbt samme dag, som hun fødtes, af pastor Friborg i Donsgaard, og derpaa fremstillet i kirken den 12. marts samme aar; gaardmand Peder Henriksens hustru Anne Kirstine Sørensdatter fra Petersborggaard i Bramdrup sogn bar hende til daaben, og faddere var Niels Andersens hustru Anne Hansdatter fra Dans, gaardmand Christen Nielsen Grunnet fra Dans, hr. Dreyer fra Dons Mølle og jomfru Helms fra Donsgaard. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

5 Kirkebog 1809, folio 29, Almind, Brusk, Vejle Amt, Udarb. dato: 3 apr. 2019. Troværdighed: 4. Gaardmand Peder Henriksens hustru Anne Kirstine Sørensdatter fra Petersborggaard i Bramdrup sogn bar hende til daaben, og faddere var Niels Andersens hustru Anne Hansdatter fra Dons, gaardmand Christen Nielsen Grunnet fra Dons, hr. Dreyer fra Dons Mølle og jomfru Helms fra Donsgaard.

6 Slægstbogen Ravn, Denne kilde påstår fejlagtigt, at hun døde 17. juni 1880. Udarb. dato: 3 apr. 2019. Troværdighed: 1. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

7 Kirkebog 1888, døde kvindekiøn nr. 8, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Udarb. dato: 3 apr. 2019. Troværdighed: 4.

8 Kirkebog 1888, døde kvindekiøn nr. 8, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Udarb. dato: 3 apr. 2019. Troværdighed: 4. Enke efter Gmd. Hans Roed i Bølling. Aftægtskone her. 79 Aar.
Datteren Mette Skovsen, s. St. [samme sted] født i Dons.

9 Slægstbogen Ravn, Udarb. dato: 30 mar. 2019. Troværdighed: 3. Harbo, Jens Peter, "Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen": en Slægtsbog med Slægtsregister, Tidsnoter, Portrætter, Biografier og Smaatræk samt gamle Breve og Papirer m.m.
1918. 376 sider, illustreret
Opstilling i folkebiblioteker:99.9 Ravn
Litteraturhenvisninger
Side 354-376: Navneregister

10 Slægten Roed fra Bølling, Udarb. dato: 22 maj 2019. Troværdighed: 2. Slægten Roed fra Bølling (Egtved sogn) : om Hans Jensen Roed, født 1802, og hustru, deres forfædre og efterkommere
Nordisk Slægtsforskning Aps
1992. 316 sider, illustreret
Forlag: Nordisk Slægtsforskning
Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 Roed
Pris ved udgivelsen: pris ikke oplyst

11 Folketælling 18340201, optællingsliste side 165, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 26 apr. 2019. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=2158#2158,79462

12 Kirkebog 1836, folio 31, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Udarb. dato: 27 apr. 2019. Troværdighed: 4.

13 Folketælling 18400201, optællingsliste side 338, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 26 apr. 2019. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=4963#4963,117920

14 Kontraministerialbog, Egtved, Jerlev, Vejle, Confirmerede Drenge 1838-1859, side 12-13, nr. 66, 1841-04-18, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 14 jan. 2022. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=398513#398513,74460938

15 Folketælling 18450201, optællingsliste side 239, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 26 apr. 2019. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=6753#6753,160550

16 Folketælling 18500201, optællingsliste side 153, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 26 apr. 2019. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=113724#113724,17260105

17 Folketælling 18600201, side 23 Bølling By, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 22 okt. 2018. Troværdighed: 4. Desuden er der blandt "Tjenestefolk" registreret "Hans Roed Jensen 15 år". Relationen til denne person kendes endnu ikke endeligt.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=8594#8594,211254

18 Folketælling 18550201, optællingsliste side 272, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 26 apr. 2019. Troværdighed: 4.
Kilde => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=119022#119022,17412401

19 Folketælling 18700201, folio 13-14, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Det forvirrer, at der er to Hans Jensen Roed i folketællingen. Den ældste passer udelukkende med Poul Jensen Roed. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 27 apr. 2019. Troværdighed: 3. Der er registreret to "Hans Jensen Roed", en på 10 og en anden på 25 år. Relationen til den ældste HJR kendes endnu ikke endeligt, mens den yngste eventuelt kunne være den ældste søn af Hans Jensen Roeds ældste barn, Jens Hansen Roed.
Kilde =>
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=52301#52301,11784155 og
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=52301#52301,11784156

20 1871 Skifteprotokol Jerlev-Brusk, Hans Jensen Roed, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 7 maj 2019. Troværdighed: 4.
Kilder =>
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17175649#192303,32256771 (Navneregister)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17175647#192302,32256318 (Skifteprotokol)

21 Folketælling 18800201, optællingslist nr. 39, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Udarb. dato: 31 mar. 2019. Troværdighed: 4.

22 Kirkebog 1802, folio 12, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Kirkebogen bekræfter ikke fødselsdatoen, men kun datoen for dåben. Udarb. dato: 30 mar. 2019. Troværdighed: 4. Peder Poulsens hustru bar ham til dåben, Niels Mikkelsens hustru stod hos, og faddere var Thomas Andersen, Morten Jørgensen og Jørgen Nielsen, alle fra Bølling.

23 Kirkebog 1871, side 118-119, Egtved, Jerlev, Vejle Amt, Udarb. dato: 30 mar. 2019. Troværdighed: 4.Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 25 mar. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet