Mads Jensen [717]
(1733-1777)
Maren Andersdatter [1109]
Villum Jensen [1378]
Karen Olesdatter [1379]
Peder Madsen Holm [354]
(før 1770-1845)
Malene Villumsdatter [1110]
(før 1768-1818)

Christen Pedersen Holm [216]
(omkr 1800-1865)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Kirstine Pedersdatter [217]

Christen Pedersen Holm [216]

  • Født: omkr Feb. 1800, Vrejlev, Børglum, Hjørring, Denmark 2
  • Dåb: 23 Feb. 1800, Vrejlev, Børglum, Hjørring, Denmark 3
  • Ægteskab (1): Kirstine Pedersdatter [217] den 10 Jul. 1818 i Mosbjerg Kirke, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Danmark 1
  • Død: 8 Aug. 1865, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark i en alder omkring 65 år 4
  • Begravet: 14 Aug. 1865, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark 4

   Et andet navn for Christen var Christen Pedersen.5

  Fødselsnotater:

Folketælling Mosbjerg 1855

  Dåbsnotater:

Mangler dokumentation; kun MyHeritage

  Om Christen:

Christen fremgik af husstanden hos Peder Madsen Holm [354] i en folketælling 1 Feb. 1801 i Vrejlev, Børglum, Hjørring, Denmark. 6 6
Visse kilder fortæller, at Peder sandsynligvis har fået tilnavnet Holm fra Krogholm, hvor han ifølge denne folketælling boede i 1801. På dette tidspunkt står han dog på listen blot med navnet Peder Madsen. Denne begivenhed blev delt med Peder Madsen Holm [354], som også delte den med Karen Olesdatter [1379] (Husstandsmedlem) og Malene Villumsdatter [1110] (Husstandsmedlem)

Han overværede Maren Christensdatter [1337]s konfirmation 1823 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 7 7 Denne begivenhed blev delt med Maren Christensdatter [1337], som også delte den med Kirstine Pedersdatter [217] (Vidne)

Der blev foretaget skifte efter ham Arveafkald 11 Dec. 1829 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 8
Se kommentara til kilden.

Christen fremgik af husstanden hos Peder Madsen Holm [354] i en folketælling 18 Feb. 1834 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 9 "assisterer Faderen ved Gaardens Drift" 9
Der er 11 tjenestefolk med i folketællingen.
PMH står som "Enkemand, eier af gaarden". Denne begivenhed blev delt med Peder Madsen Holm [354], som også delte den med Ane Christensdatter Holm [1361] (Husstandsmedlem), Carl Christian Christensen Holm [1362] (Husstandsmedlem), Jens Jørgen Christensen [1360] (Husstandsmedlem), Kirstine Pedersdatter [217] (Husstandsmedlem), Mads Peter Christensen [1357] (Husstandsmedlem), Malene Christensdatter [1356] (Husstandsmedlem), Maren Christensdatter [1337] (Husstandsmedlem), og Niels Peter Christensen [1359] (Husstandsmedlem)

Han overværede Malene Christensdatter [1356]s konfirmation 26 Apr. 1835 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 10 10 I Mosbjerg Kirke. Denne begivenhed blev delt med Malene Christensdatter [1356], som også delte den med Kirstine Pedersdatter [217] (Vidne)

Christen fremgik af husstanden hos Peder Madsen Holm [354] i en folketælling 1 Feb. 1840 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 11 11 Denne begivenhed blev delt med Peder Madsen Holm [354], som også delte den med Ane Christensdatter Holm [1361] (Husstandsmedlem), Carl Christian Christensen Holm [1362] (Husstandsmedlem), Jacob Severin Christensen Holm [214] (Husstandsmedlem), Jens Jørgen Christensen [1360] (Husstandsmedlem), Kirstine Pedersdatter [217] (Husstandsmedlem), Mads Peter Christensen [1357] (Husstandsmedlem), og Niels Peter Christensen [1359] (Husstandsmedlem)

Han var køber ved Peder Madsen Holm [354]s ejendom 5 Jul. 1840 Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark: Eskjær Hovedgaard / Gods. 12 13 12 13
Solgt ejendommen til sønnen Christen Pedersen Holm. Tinglyst 23. september 1840. Denne begivenhed blev delt med Peder Madsen Holm [354]

Christen overværede Jens Jørgen Christensen [1360]s konfirmation 23 Apr. 1843 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 14 14
I Hørmested Kirke. Denne begivenhed blev delt med Jens Jørgen Christensen [1360], som også delte den med Kirstine Pedersdatter [217] (Vidne)

Han findes i folketællingen 1 Feb. 1850 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 15 Denne begivenhed blev delt med Ane Christensdatter Holm [1361] (Husstandsmedlem), Carl Christian Christensen Holm [1362] (Husstandsmedlem), Jacob Severin Christensen Holm [214] (Husstandsmedlem), Jens Jørgen Christensen [1360] (Husstandsmedlem), og Kirstine Pedersdatter [217] (Husstandsmedlem)

Han findes i folketællingen 1 Feb. 1845 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 16 Denne begivenhed blev delt med Ane Christensdatter Holm [1361] (Husstandsmedlem), Carl Christian Christensen Holm [1362] (Husstandsmedlem), Jacob Severin Christensen Holm [214] (Husstandsmedlem), Jens Jørgen Christensen [1360] (Husstandsmedlem), Kirstine Pedersdatter [217] (Husstandsmedlem), Niels Peter Christensen [1359] (Husstandsmedlem), og Peder Madsen Holm [354] (Husstandsmedlem)

Han var arving ved Peder Madsen Holm [354]s skifte 22 Apr. 1845 Horns Herred: Skifteprotokol. 17 17 Denne begivenhed blev delt med Peder Madsen Holm [354]

Christen var part ved Mads Peter Christensen [1357]s skifte 21 Jul. 1850 Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark: Arveafkald. 18 18
Se kommentar til kilden. Denne begivenhed blev delt med Mads Peter Christensen [1357]

Han findes i folketællingen 1 Feb. 1855 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 19
Køn, Alder, Født år, Civilstand, Information
Christen Pedersen Holm, Mand, 55, 1800, Gift, Proprietair. sogneforstander. Husfader
Kirsten født Pedersen, Kvinde, 60, 1795, Gift, Hans kone
Carl Christian Christensen Holm, Mand, 23, 1832, Ugift, Deres søn
Jacob Severin Christensen Holm, Mand, 19, 1836, Ugift, Deres sø. Denne begivenhed blev delt med Carl Christian Christensen Holm [1362] (Husstandsmedlem), Jacob Severin Christensen Holm [214] (Husstandsmedlem), og Kirstine Pedersdatter [217] (Husstandsmedlem)

Han ejede Eskjær Hovedgaard / Gods 20 Dec. 1859 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 20
Solgt Eskjær til svigersøn. Denne begivenhed blev delt med Bertel Larsen [1364] (Køber)

Han findes i folketællingen 1 Feb. 1860 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 21
Her ser jeg CPH registreret i en selvstændig bolig på godset Eskjær sammen med sin ægtefælle.
Det ser ud til, at nu bor svigersønnen Bertel Larsen sammen med datteren Ane Christensdatter i hovedbygningnen; der findes også nogle af deres børn. Denne begivenhed blev delt med Kirstine Pedersdatter [217] (Husstandsmedlem)

Dødsanmeldelse: Anmeldt til Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged, 9 Aug. 1865, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark. 22


Biografi: 1921 23

CHRISTEN PEDERSEN HOLM TIL ESKJÆR
var eneste Barn af Peder Holm og Malene Willumsdatter. Han fødtes paa Gaarden Krogholm i Vrejlev Sogn d. 16. Febr. 1800. - I en meget ung Alder (18 Aar) giftede han sig med den 22-aarige Kirsten Pedersdatter fra Gaarden Korsholt i Maastrup Sogn. (En Søster til hende fik Gaarden Korsholt og var gift med Sognefogden Jens Sev. Christensen.) Christen P. Holm mistede sin Moder samme Aar, som han blev gift.
Skønt de nygifte tog Bolig paa Eskjær, varede det dog mange Aar, før P. Holm slap Tøjlerne. Og man kan tænke sig til, at det ikke altid har været behageligt al staa i Afhængighedsforhold til den strikse Fader, som var ca. 50 Aar gammel, da de blev gift. Han beholdt selv Gaarden til 23. Sept. 1840 - altsaa til Sønnen var 40 Aar gammel. - Christen Holm oplevede saaledes som nygift de onde Tider, som gik over Landet 1818-1820, men ogsaa Opgangstiderne, som fulgte derpaa. Og det er sandsynligt, at Livet har formet sig lysere, da de opadgaaende Konjunkturer efter 1820 indfandt sig. Sikkert er det, at den financielle Tilstand paa Eskjær ret hurtigt blev bedre, og man kan med nogenlunde Sikkerhed gaa ud fra, at Aktiverne var i Orden, da Chr. Holm i 1844 ombyggede Gaarden, thi det var en stor Bekostning, og det blev gjort baade solidt og tidssvarende. Hovedbygningen (undtagen Kvisten, som Sønnesønnen Chr. O. Holm opsatte 1907) er hans Værk, og til Minde herom er der i Vestgavlen indsat en stor Granitsten med Bogstaverne C. H. og K. H. samt Aarstallet 1844.
Chr. Holm drev vist sin Gaard som en dygtig Landmand, men han havde desuden mange andre Interesser, som han fik Tid til at dyrke. Sognets Sager optog ham meget. I en lang Aarrække var han Sogneforstander (fra 1812 til ca. 1858) og tillige var han i mange Aar Fattigforstander, ligesom han ogsaa var Vandsynsmand (1846) og havde Tilsyn med Vejarbejdet og blev Skoleforstander d. 8. Januar 1813.
Den 12. Marts 1842 foreslog Chr. Holm ved Sogneforstanderskabets Møde, al der skulde sendes et Andragende til Amtsraadet om Tilladelse til at lade afholde et aarligt Marked i Mosbjerg Sogn, og af Sogneforstanderskabets Protokol gør vi følgende Uddrag til Belysning af denne Sag:
>For Protokollen fremkom Proprietær Chr. Holm med skriftlig Forslag af følgende Indhold:
Sogneforstander Chr. Holm foreslog, at et Marked med Heste, Qvæg, Lærred og andre til Bondens Brug fornøden Vahre burde afholdes ved Mosbjerg Kro i Mosbjerg Sogn, hvilket Marked hvert Aar d. 1. Okt. var bekvemmeligere end de andre Steder eksisterende Markeder og kunde frekventeres af Tolne, Hørmested, Mosbjerg, Sindal, Bindslev og Tværsted Sogne samt det meste af Raabjerg og Elling Sogne, og da denne Egn er af Naturen mindre begunstiget end det meste af det øvrige Vendsyssel, er Kreaturerne som Følge deraf af ringere Kvalitet, hvilket forøges end mere ved den lange Markedsvej - som til Dels maa begynde Dagen i Forvejen, hvilket bevirker en betydelig Dalen i Prisen for Kreaturer fra disse fjerne Egne. Hvis Forslaget vandt Flertallets Bifald, maatte Andragendet sendes til Amtsraadets Overvejelse.<
Besultatet blev, at der i Hørmested blev et aarligt Marked. Denne praktiske Foranstaltning, som man i en lang Aarrække har kunnet glæde sig over, skyldes altsaa Proprietær Holms Initiativ.
Ved Folketingsvalget d. 4. Decbr. 1849 var han opstillet som Kandidat i Hjørring Amts 1. Kreds sammen med Pastor Neergaard og Lærer C. C. Møller. Han opnaaede imidlertid ikke Valg, idet han kun fik 220 Stemmer; Pastor Neergaard fik 444 og Lærer Møller 18 St.
- I Aaret 1859 afstod Christen Holm Eskjær til sin Datter og Svigersøn Bertel Larsen. Han døde den 8. August 1865. Hans Hustru Kirsten Pedersdatter, der først døde den 13. Juni 1873, skal som ung have været meget smuk. Hun faar det Eftermæle, at hun var en meget forstandig Kvinde, der opdrog sine Børn >i Tugt og Ære<. Hun gjaldt for at være en dygtig Husmoder, som gav sine Husfolk god, vel tillavet Mad, uden at det kostede for meget. Hun skal ogsaa have været mere godgørende og mere hjælpsom mod Smaafolk end sin Mand.
KARAKTERISTIK AF CHR. PEDERSEN HOLM
Christen Holms Moder Malene Willumsdatter skal have været en dygtig, blid og klog Kvinde. Hun hørte til de stille i Landet. Sønnen Christen Holm slægtede hende paa og havde kun lidt Lighed med sin Fader. Han var ikke meget talende, men hvad han sagde, var vel overvejet. Han var ikke brutal mod sine Folk, thi han forstod ved andre Midler at faa sin Villie sat igennem. En Jernvillie havde han, som alle uvilkaarligt bøjede sig for. Efter Datidens Forhold var han en oplyst Mand og dertil meget belæst. Han ejede en Mængde Love og Anordninger, som han med Flid satte sig ind i, og han var i de fleste Tilfælde sin egen Jurist. Han havde vist aldrig Processer som Faderen. De mangfoldige Obligationer, han havde, skrev han selv.
For at fremme den almindelige Oplysning i Mosbjerg Sogn fik han der oprettet en Læseforening, som uden Tvivl har haft stor Betydning, ikke mindst for Ungdommen.

Christen blev gift med Kirstine Pedersdatter [217] [MRIN: 311], datter af Peder [1108] og Ukendt, den 10 Jul. 1818 i Mosbjerg Kirke, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Danmark.1 (Kirstine Pedersdatter [217] blev født den 13 Jan. 1796 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark, dåb den 24 Jan. 1796 i Mosbjerg Kirke, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Danmark, døde den 13 Jun. 1873 i Mosbjerg, Horns, Hjørring, Denmark og blev begravet den 19 Jun. 1873 i Mosbjerg Kirke, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Danmark.)


  Parnotater::

Dokumentation: Kun MyHeritage

Kilder


1 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Copulerede, 1814-1837, folio 134, nr. 22, 1818-07-10, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 28 Jan. 2023. Troværdighed: 4.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416780#416780,76637608

2 Enesteministerialbog, Vrejlev, Børglum, Hjørring Amt 1775-1814, Døbte, side 165, 1800-02-23, Fødselsdatoen oplyses ikke i kirkebogen. Det eneste, der kan siges med sikkerhed, er, at han er født senest 23. februar 1800. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 28 Jan. 2023. Troværdighed: 2.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=163234#163234,27419331
2. nederst på side 165

3 Enesteministerialbog, Vrejlev, Børglum, Hjørring Amt 1775-1814, Døbte, side 165, 1800-02-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 28 Jan. 2023. Troværdighed: 4.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=163234#163234,27419331
2. nederst på side 165

4 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Døde Mandkiøn, 1856-1883, folio 325, nr. 7, 1865-08-14, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 16 Jan. 2023. Troværdighed: 4.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416799#416799,76638185

5 Enesteministerialbog, Vrejlev, Børglum, Hjørring Amt 1775-1814, Døbte, side 165, 1800-02-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 25 Feb. 2023. Troværdighed: 2.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=163234#163234,27419331
2. nederst på side 165

6 Folketælling 18010201, Vrejlev, Børglum, Hjørring Amt, opslag 17, side 160, Krogholm, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 28 Jan. 2023. Troværdighed: 4.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=27283#27283,2917790

7 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Confirmerede Piger 1815-1837, folio 116, nr. 3, 1823, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 16 Jan. 2023. Troværdighed: 4.
Dato er ikke anført i kirkebogen - kun årstallet.
kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416779#416779,76637596

8 Navneregister til skøde- og panteprotokoller, Horns Herred, 1816-1926, opslag 3, side 3, 1829-12-11, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 5 Feb. 2023. Troværdighed: 1.
"Christen Pedersen Holm af Eskjær givet Jens Christensen af Maastrup afkald for en ham udbetalt Arv, dat. 11 Dec. 1829
læst 20 Jan 1830".
Det er interessant, da jeg ikke har kunnet finde nogen relation mellem de to nævnte personer.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=232293#232293,44225550

9 Folketælling 18340218, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, opslag 8-9, side 175-176, Eskjer Hovedgaard, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 28 Jan. 2023. Troværdighed: 4.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=2814#2814,91540 f

10 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Confirmerede Piger 1815-1837, folio 122, nr. 2, 1835-04-26, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 8 Feb. 2023. Troværdighed: 4.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416779#416779,76637602

11 Folketælling 18400201, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, opslag 17-18, side 152-153, Eskjer Hovedgaard, "Enkemand, Eier af Gaarden". Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 29 Jan. 2023. Troværdighed: 4.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=5634#5634,130726

12 Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged, Realregister, Horns Herred, Mosbjerg 1876-1885, Løbe no. 5, side 27, opslag 39, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 30 Jan. 2023. Troværdighed: 4.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=231760#231760,44008340

13 Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged, Skøde- og panteprotokol, 1838-1843, side 901-903, opslag 461-462, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 30 Jan. 2023. Troværdighed: 4.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=212606#212606,40261375 f

14 Kontraministerialbog, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, Confirmerede Drenge, 1838-1855, folio 100, nr. 1, 1843-04-23, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 10 Feb. 2023. Troværdighed: 4.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=416787#416787,76637764

15 Folketælling 18500201, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, opslag 14, side 215, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 21 Dec. 2022. Troværdighed: 4.
Kiolde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=115645#115645,17306435

16 Folketælling 18450201, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, opslag 16-17, side 203-204, Eskjer Hovedgaard, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 29 Jan. 2023. Troværdighed: 4.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=7428#7428,177505

17 Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged Skifteprotokol 1842-1847, folio 225, 1845-04-22, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 29 Jan. 2023. Troværdighed: 4.
1845 d. 22 april anmeldte Christen Holm at hans fader Peder Madsen Holm forhenværende ejer af gården i går ved døden er afgået. Christen Holm er eneste arving og erklærer på Tro og love og under Eds Påbud, at værdien den afdødes efterladenskaber ikke overstiger 5000 Rdl, hvoraf der betales en afgift på ½ % til Kongens Casse med 25 Rdl.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17057497#193712,32470058

18 Navneregister til skøde- og panteprotokoller, Horns Herred, 1816-1926, opslag 6, side 9, 1850-07-21, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 5 Feb. 2023. Troværdighed: 4.
"Mads Peter Christensen Holm af Storgaard i Vogn givet Christen Holm og Kone Kirsten Holm af Eskjær afkald for ham i Fædre- og Mødrenearv udbetalt 2000 rd, dat. 21 Juli 1850
læst 12 Marts 1851".
Søn giver arveafkald til sin far mod udbetaling af éngangsbeløb.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=232293#232293,44225553

19 Folketælling 18550201, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, opslag 25, folio 151, 1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 26 Jan. 2023. Troværdighed: 4.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=119686#119686,17431788

20 Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged, Realregister, Horns Herred, Mosbjerg 1876-1885, Løbe no. 5, side 27, opslag 39, Nr. 4 på bladet. Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 18 Mar. 2023. Troværdighed: 4.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=231760#231760,44008340

21 Folketælling 18600201, Mosbjerg, Horns, Hjørring Amt, opslag 9, folio 150, 1, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 18 Feb. 2023. Troværdighed: 4.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=9257#9257,224445

22 Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged, Dødsanmeldelsesprotokol 1855-1869, side 379, No. 76, 1865-08-09, Arkiv: Rigsarkivet, Arkivalier Online. Udarb. dato: 18 Feb. 2023. Troværdighed: 4.
Kilde online => https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17057517#193706,32469009

23 Udgivet af Partikulier Chr. O Holm ved P.C. Knudsen, "Familien Holm til Eskjær" (Aalborg
P. Hansen Eftflg's Bogtrykkeri
Emanuel Schølin & M. Elbæk
1921). Reg. dato: 27 Feb. 2023, Side 19 - 24. Arkiv: Slægtsforskernes Bibliotek. Udarb. dato: 27 Feb. 2023. Troværdighed: 4.
Kilde online => https://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35808


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 25 Feb. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet